2013/195/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2013. gada 23. aprīlis ), ar ko nosaka praktiskus aspektus, vienotus formātus un metodiku attiecībā uz radiofrekvenču spektra uzskaiti, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas programmu (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 2235) Dokuments attiecas uz EEZ