Поправка на Окончателно приемане (ЕС, Евратом) 2016/150 на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година (ОВ L 48, 24.2.2016 г.)