Zaak T-320/15: Beschikking van het Gerecht van 15 april 2016 — Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro/Commissie („Overheidsopdrachten — Intrekking van de bestreden handeling — Afdoening zonder beslissing”)