Predmet T-320/15: Rješenje Općeg suda od 15. travnja 2016. – Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro protiv Komisije („Javna nabava — Povlačenje pobijanog akta — Obustava postupka”)