Υπόθεση T-320/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Απριλίου 2016 — Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro κατά Επιτροπής (Δημόσιες συμβάσεις — Ανάκληση της προσβαλλομένης πράξεως — Κατάργηση της δίκης)