Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.7869 — Macquarie / Dolomiti Energia / Hydro Dolomiti Enel) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)