Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9838 — Altor Fund Manager / Eleda / JVAB) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 176/05