Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 344, 24 Νοέμβριος 2011