Vec T-93/18: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2020 – International Skating Union/Komisia („Hospodárska súťaž – Združenie podnikov – Súťaže v rýchlokorčuľovaní – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ – Právna úprava športového zväzu – Rovnováha medzi právom hospodárskej súťaže a osobitnou povahou športu – Športové stávky – Športový arbitrážny súd – Usmernenia k metóde stanovenia pokút – Územná pôsobnosť článku 101 ZFEÚ – Obmedzenie hospodárskej súťaže na základe cieľa – Opatrenia na nápravu“)