Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 247, 24 Σεπτέμβριος 1992