Решение (ЕС) 2016/1324 на Съвета от 28 юли 2016 година за назначаване на заместник-член, предложен от Федерална република Германия, в Комитета на регионите