Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1702 της Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία