Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9877 — Pro Diagnostic Group/FutureLife/DISCARE CZ JV) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2020/C 261/02