Apvienotās lietas T-339/16, T-352/16 un T-391/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedums – Ville de Paris, Ville de Bruxelles un Ayuntamiento de Madrid/Komisija (Vide – Regula (ES) 2016/646 – Piesārņojošās emisijas no vieglajiem pasažieru un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 6) – Slāpekļa oksīdu emisiju nepārsniedzamo vērtību (NTE) noteikšana, testējot reālos braukšanas apstākļos (RDE) – Prasība atcelt tiesību aktu – Pašvaldības vides aizsardzības iestādes pilnvaras ierobežot noteiktu transportlīdzekļu dalību satiksmē – Tiešs skārums – Pieņemamība – Komisijas kompetences neesamība – Hierarhiski augstāka spēka tiesību normu ievērošana – Atcelšanas seku pielāgošana laikā – Ārpuslīgumiskā atbildība – Kaitējuma, kas esot nodarīts tēlam un reputācijai, atlīdzināšana)