Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8635 – Sojitz/KEPCO/Luricawne/Fixarra/Evalair/Plum) (Text s významom pre EHP )