Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 378, 31 Δεκέμβριος 1987