Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9881 — Charlesbank/TA/Vista/Aptean/Yaletown) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 254/04