Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9881 — Charlesbank/TA/Vista/Aptean/Yaletown) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2020/C 254/04