Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 4, 6 Ιανουάριος 1995