Решение на Комисията от 30 април 1999 година за изменение на Решение 94/360/EО относно намалената честота на физическите проверки, които трябва да се извършват на пратки с определени продукти при внос от трети страни съгласно Директива 90/675/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(1999) 1166) (текст от значение за ЕИП)$