Дело C-454/14: Решение на Съда (осми състав) от 25 февруари 2016 г. — Европейска комисия/Кралство Испания (Неизпълнение на задължения от държава членка — Околна среда — Директива 1999/31/ЕО — Член 14 — Депониране на отпадъци — Съществуващи депа, които не отговарят на изискванията — Процедура по закриване и последващи грижи)