Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων #Ειδική Έκδοση 1980#02 Τελωνειακή ένωση#Τόμος 04 PROPCELEX