Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, CE 197, 20 Αύγουστος 2002