Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 163, 17 Ιούνιος 1992