Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 324, 30 Δεκέμβριος 2006