Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7915 — American Securities/Blount International) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)