Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. december 2013 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser med henblik på vedtagelse af visse foranstaltninger (13284/1/2013 — C7-0408/2013 — 2011/0153(COD))