Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.10023 — H&F/Carlyle/Vantage) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 415/02