Vec T-68/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. mája 2016 – Post Bank Iran/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní — Zmrazenie finančných prostriedkov — Námietka nezákonnosti — Článok 46 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 267/2012 — Článok 215 ZFEÚ — Článok 20 ods. 1 písm. c) rozhodnutia 2010/413/SZBP, zmenený a doplnený článkom 1 bodom 7 rozhodnutia 2012/35/SZBP — Článok 23 ods. 2 písm. d) nariadenia č. 267/2012 — Základné práva — Články 2, 21 a 23 ZEÚ — Články 17 a 52 Charty základných práv — Nesprávne posúdenie — Rovnosť zaobchádzania — Zákaz diskriminácie — Zásada riadnej správy vecí verejných — Povinnosť odôvodnenia — Zneužitie právomoci — Legitímna dôvera — Proporcionalita“)