Lieta T-68/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 3. maija spriedums – Post Bank Iran/Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Irānu kodolieroču izplatīšanas novēršanai — Līdzekļu iesaldēšana — Iebilde par prettiesiskumu — Regulas (ES) Nr. 267/2012 46. panta 2. punkts — LESD 215. pants — Lēmuma 2010/413/KĀDP, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmuma 2012/35/KĀDP 1. panta 7. punktu, 20. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Regulas Nr. 267/2012 23. panta 2. punkta d) apakšpunkts — Pamattiesības — LES 2., 21. un 23. pants — Pamattiesību hartas 17. un 52. pants — Kļūda vērtējumā — Vienlīdzīga attieksme — Nediskriminācija — Labas pārvaldības princips — Pienākums norādīt pamatojumu — Pilnvaru nepareiza izmantošana — Tiesiskā paļāvība — Samērīgums