Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7859 – OMV/EconGas) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG)