Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 4, 8 Ιανουάριος 1992