Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 283, 16 Οκτώβριος 2012