Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 211, 30 Αύγουστος 2005