Vec C-102/10: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z  28. októbra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Judecătoria Focșani — Rumunsko) — Frăsina Bejan/Tudorel Mușat (Rokovací poriadok — Článok 92 ods. 1, článok 103 ods. 1 a článok 104 ods. 3 prvý a druhý pododsek — Aproximácia právnych predpisov — Systém povinného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel — Nepovinná poistná zmluva — Neuplatniteľnosť)