Sprawa C-398/05: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 28 lutego 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf — Niemcy) — AGST Draht- und Biegetechnik GmbH przeciwko Hauptzollamt Aachen (Wspólna polityka handlowa — Cła wyrównawcze — Obrona przed praktykami subsydiowania — Rozporządzenie (WE) nr 1599/1999 — Drut ze stali nierdzewnej — Szkoda wyrządzona przemysłowi wspólnotowemu — Związek przyczynowy)