TITJUR Wünsche Решение на Съда (първи състав) от 17 юни 1982 г. # Ludwig Wünsche & Co. срещу Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. # Искане за преюдициално заключение: Bundesfinanzhof - Германия. # Дело 3/81.