Υπόθεση C-283/08: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 17ης Δεκεμβρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου των Κάτω Χωρών