2008/721/ES: Rozhodnutie Komisie z 5. augusta 2008 , ktorým sa stanovuje poradná štruktúra vedeckých výborov a expertov v oblasti bezpečnosti spotrebiteľov, verejného zdravia a životného prostredia a ruší rozhodnutie 2004/210/ES (Text s významom pre EHP)