2008/721/ЕО: Решение на Комисията от 5 август 2008 година за създаване на съвещателна структура от научни комитети и експерти в областта на безопасността на потребителите, общественото здраве и околната среда и за отмяна на Решение 2004/210/ЕО (Текст от значение за ЕИП)