Komission asetus (EY) N:o 185/1999, annettu 27 päivänä tammikuuta 1999, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla