MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om rådets ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordning (EU) nr 1288/2013