BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut 2003/17/EG vad gäller likvärdighet av fältbesiktningar i Ukraina av utsäde av stråsäd och om likvärdighet av stråsäd som produceras i Ukraina (COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)) Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling Föredragande: Veronika Vrecionová