Решение за изпълнение (ЕС) 2019/21 на Комисията от 14 декември 2018 година за приемане на дванадесетата актуализация на списъка на териториите от значение за Общността в Бореалния биогеографски регион (нотифицирано под номер С(2018) 8533)