Informacije koje su države članice priopćile u vezi s državnom potporom koja se dodjeljuje u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 800/2008 o ocjenjivanju nekih kategorija potpora usklađenima sa zajedničkim tržištem u primjeni članaka 87. i 88. Ugovora (Opća uredba o skupnom izuzeću) Tekst značajan za EGP