Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.10023 — Hellman & Friedman/Carlyle/Vantage) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 377/12