ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки, за изменение на Регламент (ЕО) № 515/2014 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1987/2006 (COM(2016)0882 - C8-0533/2017 - 2016/0408(COD)) Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Докладчик: Карлуш Куелю