ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ P-3265/03 υποβολή: Maria Sanders-ten Holte (ELDR) προς την Επιτροπή. Πληροφόρηση από τα Info-Points και τα Carrefours.