Ανακοίνωση πρόσληψης PE/217/S — Διευθυντής (Α/Γ) (ομάδα καθηκόντων AD, βαθμός 14) — Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας — Διεύθυνση Ενημερωτικών Εκστρατειών