Κοινή θέση 2009/67/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 26ης Ιανουαρίου 2009 , σχετικά με την ενημέρωση της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την κατάργηση της κοινής θέσης 2008/586/ΚΕΠΠΑ